CONFERINŢĂ PREOŢEASCĂ DE TOAMNĂ

Joi, 1 noiembrie 2012, de la ora ora 10, la Catedrala Eparhială “Sfânta Treime” din Baia Mare, a avut loc conferinţa preoţească cu tema: Modalităţi de implicare ale Bisericii în asistarea şi îngrijirea bolnavilor”, fiind prezidată de către P.S. Sa Iustin Hodea Sigheteanul.

M o d a l i t ă ţ i d e i m p l i c a r e a l e B i s e r i c i i

î n a s i s t a r e a ş i î n g r i j i r e a b o l n a v i l o r

… bolnav am fost şi M-aţi cercetat;…

(Matei 25, 36)

Iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu privire la declararea anului 2012 ca „Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, iniţiativă aprobată în şedinţa Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc din 23 decembrie 2010 şi apoi concretizată prin Hotărârea Sfântului Sinod din 17 februarie 2011, vine să accentueze o tradiţie milenară a Bisericii, o preocupare continuă a ei în acest sens. Această iniţiativă patriarhală consonează, în spaţiul creştin occidental, cu proclamarea Scrisorii Apostolice „Salvifici doloris”, prin care ziua de 11 Februarie a fost declarată „Ziua Mondială a Bolnavului”, consonanţă relevantă pentru modelele de răspuns creştin propuse societăţii contemporane.

Poze

De la început trebuie spus că se impune o abordare holistică a problematicii. Realităţi ale existenţei umane, boala, suferinţa şi moartea sunt consecinţe ale căderii în păcat, căci „precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el” (Romani 5, 12). De aceea, grija faţă de cei aflaţi în grele suferinţe a însemnat întotdeauna o mare responsabilitate a Bisericii, care a înţeles că fără fapte de milostenie învăţătura Mântuitorului despre iubirea faţă de aproapele rămâne doar o teorie frumoasă. Prin întreaga Sa activitate, Hristos ne arată că trebuie să avem compasiune faţă de orice om care suferă, atât trupeşte, cât sufleteşte. Mântuitorul i-a trimis pe Sfinţii Apostoli nu doar să propovăduiască Evanghelia prin cuvânt, ci să şi săvârşească Sfintele Taine şi să vindece pe cei bolnavi. Iar în Tradiţia Bisericii, Părinţii care au înţeles bine Evanghelia milostivirii lui Hristos au îndemnat întotdeauna la cercetarea bolnavilor şi la ajutorarea lor.

Biserica a perceput îngrijirea bolnavilor ca fiind o componentă importantă a pastoraţiei. Ea a făcut pastoraţie prin îngrijirea bolnavilor. Şi încearcă să contribuie la alinarea celor aflaţi în suferinţă atât prin lucrarea ei liturgică, duhovnicească şi pastorală, cât şi prin lucrarea ei social-filantropică. Căci lucrarea filantropică a Bisericii este continuarea lucrării filantropice, vindecătoare, sfinţitoare şi mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut om. În acest mod, Hristos Se ascunde în chipul fiecărui bolnav, al fiecărui om necăjit, al fiecărui om sărman şi lipsit de dragoste. Dacă am conştientiza că în faţa noastră stă Mântuitorul, fiecare ne-am purta cu mai multă grijă, cu mai multă atenţie, cu mai multă iubire faţă de ceilalţi oameni. Am deveni, astfel, ostenitori limpezi, care-L caută pe Hristos şi în semenul aflat în suferinţă.

Biserica şi sensul suferinţei

În opera sa fundamentală asupra bioeticii creştine, H.T. Engelhardt afirmă că niciunde nu sunt întrebările privind sensul vieţii mai tulburătoare decât în îngrijirea sănătăţii, decât în înţelegerea suferinţei. Cea mai serioasă şi periculoasă ispită a celor ce se confruntă cu suferinţa psihică sau trupească este că ei îşi percep chinul ca pe unul absurd şi lipsit de sens. Găsirea unui scop profund şi durabil suferinţei noastre, găsirea unui sens profund şi persistent vieţilor noastre, cere recunoaşterea condiţiei umane într-un sens infinit, personal, durabil si transcendent. Sensul profund al suferinţei pe care-l dezvăluie Creştinismul este unul personal. Acest caracter personal vorbeşte inimii spunând: „Vouă însă toţi perii capului vă sunt număraţi. Aşadar, nu vă temeţi” (Matei 10, 30-31). Relatarea creştină a suferinţei este o povestire despre persoane. Suferinţa este legată de o dramă a păcatului, dar şi de făgăduinţa iertării. Căci, pentru Creştinismul tradiţional, boala, suferinţa şi moartea sunt recunoscute înăuntrul naraţiunii cosmice a mântuirii. În accepţiunea lui Lars Thunberg, acest fapt reprezintă dimensiunea soteriologică a situaţiei noastre jalnice. Tot ceea ce se întâmplă în viaţa noastră păcătoasă conţine această dimensiune şi reclamă cealaltă parte, şi anume viziunea unei vieţi cu adevărat bune şi naturale, în care toate capacităţile omului sunt folosite pentru dezvoltarea lui sănătoasă.

Pentru Părinţii Bisericii, care erau convinşi că Dumnezeu Se află la originea întregii vieţi omeneşti şi a experienţei umane, suferinţa apare ca o dimensiune a propriului plan de mântuire al lui Dumnezeu, „iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui” (Matei 10, 22). O astfel de abordare a suferinţei, a bolii, se integrează în conceptul creştin de nevoinţă, atât din partea celui bolnav, cât şi din partea celui care îl îngrijeşte. Astfel, pentru fiecare în parte, prin harul lui Dumnezeu, situaţia în care se află devine prilej de dobândire a mântuirii. Suferinţa poate avea, fără îndoială, ceea ce se numeşte „valoare răscumpărătoare”. Căci „prin multe suferinţe trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu” (Fapte 14, 22), Cel care „nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult decât puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda” (I Corinteni 10, 13). După cum spunea Tomáš Špidlík, în suferinţa noastră „simţim nevoia de Dumnezeu pentru că doar El face din rău un bine”. Dumnezeu nu a voit suferinţa şi durerea noastră, însă le îngăduie ca un fel de pedagogie spirituală. Boala, suferinţa îl pot apropia de Dumnezeu pe oricare dintre noi dacă nu stricăm prin cârtire, nerăbdare şi deznădejde rodul duhovnicesc pentru care ne-au fost şi trimise. Aici este vorba despre ceea ce în antropologia Sfântului Maxim s-ar putea numi acceptarea consecinţelor dureroase ale păcatului ca suferinţă pozitivă, acceptarea pozitivă a durerilor, asumarea suferinţei ca pe o parte a vieţii în Hristos, a urmării lui Hristos. În acest sens, Serafim Papakostas întreabă retoric: „Dacă Hristos a trebuit să se îndrepte spre slava Sa prin suferinţe, e cumva ciudat că noi, urmaşii Lui, trebuie să facem la fel?

Suferinţa noastră nu numai că ne dă puterea participării la Patimile şi Răstignirea lui Hristos, ci, în acelaşi timp, conferă un mijloc fundamental pentru ca Hristos să participe la realitatea propriei noastre boli. Dumnezeu ne însoţeşte în suferinţa noastră. El nu este doar conştient de ea; o împărtăşeşte din plin. Noi trebuie să urmăm acest model faţă de semenii noştri. Omul bolnav, omul în vreme de nelinişte şi spaimă, are nevoie de întărirea şi mângâierea celor din jur. În zilele noastre însă, mulţi oameni suferă şi se sting singuri, departe de familie, sfârşindu-şi viaţa cel mai adesea într-o cameră străină şi rece de spital, înconjuraţi de aparate. În acest context nu mai putem spune că trăim într-o societate „cu faţă umană”. Trăim într-o societate la nivelul căreia se înregistrează o scleroză profundă, o criză în sensul etimologic al termenului. De aceea, este nevoie, în primul rând, de o terapie a relaţiilor dintre oameni. Căci suferinţa este întotdeauna comunitară, adică, eclezială. Ea implică întregul Trup al lui Hristos, întrucât „suntem mădulare unii altora” (Romani 12, 5). Rugăciunea şi solidaritatea membrilor Trupului lui Hristos pot face chiar din suferinţa cea mai „lipsită de sens” o mărturie a Crucii şi a adevărului că Viaţa a biruit moartea. Numai Creştinismul pune înaintea omului o astfel de biruinţă.

Biserica şi lumea medicală

Medicina este într-un mod deosebit spaţiul de interferenţă a ştiinţei cu spiritualitatea, scopul comun al acestei interferenţe fiind vindecarea pacientului printr-un act medical realizat cu credinţă în Dumnezeu, Izvorul vieţii. În acest sens, Dumnezeu şi omul lucrează împreună pentru sănătatea şi mântuirea fiinţei umane. Urmând exemplul Mântuitorului, Care vindeca „toată boala şi toată neputinţa în popor”, opera social-filantropică a Bisericii include, astfel, şi o lucrare social-medicală.

Vindecarea este o parte majoră a misiunii Bisericii. Evidenţa acestui fapt l-a făcut pe profesorul şi medicul american Daniel B. Hinshaw să afirme că „Biserica Răsăriteană este tămăduitoare, este ca un spital”. În acest context, activitatea medicală este profund legată de pastoraţia actuală. Tratamentul medical nu trebuie opus ajutorului duhovnicesc: „Şi doctorului dă-i loc că şi pe el l-a făcut Domnul şi să nu se depărteze de la tine, că şi de el ai trebuinţă (Sirah 38, 12). Este imperativ, însă, ca medicina să nu se tehnicizeze în mod autonom, favorizând un fel de „totalitarism biologic pe scară mondială”, după expresia lui Olivier Clément. Medicii îl tratează pe bolnav, iar Dumnezeu îl vindecă. Singură, medicina doar amână moartea; poate doar să amelioreze, nu să alunge, suferinţa umană. Mântuirea biruieşte moartea. Medicina şi vindecarea bolilor, ameliorarea infirmităţilor şi amânarea morţii trebuie situate în interiorul căutării Împărăţiei cerurilor. Când căutarea sănătăţii şi a vieţii în această lume devine un proiect atotconsumator, atunci medicina se abate de la scopul uman central, care se află dincolo de această lume, şi devine, ea însăşi, un idol. În afara unei înţelegeri creştine, medicina îşi ratează în general ţinta. Ca surogat inadecvat al urmăririi veşniciei, îngrijirea sănătăţii poate provoca pasiuni nemărginite pentru amânarea morţii şi evitarea suferinţei. Creştinii trebuie să pună îngrijirea sănătăţii în interiorul urmăririi sfinţeniei. Este nevoie, aşadar, de o restituire a îngrijirii sănătăţii în interiorul căutării Împărăţiei cerurilor. Căutarea Împărăţiei cerurilor are o prioritate morală şi ontologică: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33). Această centralitate a căutării Împărăţiei trebuie să transforme practica medicilor creştini, a asistentelor creştine şi a altor persoane creştine implicate în asigurarea îngrijirii sănătăţii. Din această perspectivă, dialogul şi cooperarea dintre ştiinţele medicale şi spiritualitatea creştină sunt subînţelese, atât pentru o etică a raportării omului în faţa bolii şi suferinţei bolnavilor, cât şi, implicit, pentru o îngrijire adecvată a acestora.

Aspecte ale implicării Bisericii în asistarea şi îngrijirea bolnavilor

Implicarea Bisericii în asistenţa medicală socială este, în acelaşi timp, o vocaţie spirituală şi o necesitate practică. Opera filantropică medicală a Bisericii izvorăşte din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii – deoarece „prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat” (Isaia 53, 5; 1 Petru 2, 24) – şi se regăseşte în întreaga viaţă a organismului eclesial.

Aspecte istorice

Încă din primele veacuri ale Creştinismului Biserica a pus în practică Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos pentru cei bolnavi, iar începând cu secolul al IV-lea şi-a extins această lucrare în întreg mediul social.

Concepţia despre boală şi bolnav pe care Sfinţii Părinţi au adus-o în lumea păgână a fost una revoluţionară, deoarece, pe atunci, omul bolnav se afla în afara interesului membrilor societăţii. Unul dintre exemplele care au impresionat societatea antică a fost chiar această grijă specială pe care creştinii au arătat-o bolnavilor. Întreaga istorie a Bisericii este marcată de prezenţa luminoasă a Doctorilor fără de arginţi, acei oameni sfinţi care au primit de la Dumnezeu darul vindecării. Ei tămăduiau neputinţele pentru slava numelui Domnului lor, urmând chemarea creştină radicală la o iubire absolută (Marcu 10, 21), dând de bunăvoie din ceea ce au primit, împlinind porunca Celui ce a spus: „în dar aţi luat, în dar să daţi” (Matei 10, 8). Chiar şi după moartea lor ei au săvârşit şi săvârşesc minuni, vindecând pe cei care se roagă lor cu credinţă.

Menţionăm apoi cunoscuta activitate în domeniul asistenţei medicale a unor Sfinţi Părinţi precum Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur şi Ioan cel Milostiv. Amintim nosocomiile şi xenodochiile (casele de ospitalitate) bizantine, care, de altfel, au dat numele spitalului modern. Arhondaricul lui Samson, de lânga Catedrala „Sfânta Sophia”, cu clinica sa oftalmologică şi camera sa de operaţii deservită de medici superiori (archiatroi), şi spitalul Mănăstirii Pantokrator, cu cele cinci clinici ale sale (de chirurgie, oftalmologie, ginecologie şi două pentru medicină generală), sunt doar două dintre impresionantele mărturii asupra felului în care şi-au înţeles bizantinii misiunea în faţa suferinţei lumii.

Pe pământ românesc, bolniţele mănăstirilor au fost singurele spitale, până în secolul al XVII-lea. Bolniţa a devenit spitalul tuturor, „spitalul specific românesc”, nu numai al clericilor, ci şi al mirenilor. Slujitorii Bisericii, preoţii şi călugării erau singurii cărturari ce aveau preocupări şi în domeniul medical, chiar dacă la un nivel empiric. În biblioteca lui Paisie de la Neamţ au fost găsite copii ale unor cărţi de medicină. Mai târziu, tradiţia bolniţelor mănăstireşti a pregătit terenul spiritual şi material al naşterii medicinei româneşti ca ştiinţă şi al întemeierii spitalelor româneşti ca instituţii specializate în promovarea sănătăţii celor bolnavi. În 1704, spătarul Mihai Cantacuzino construieşte Mănăstirea şi Spitalul Colţea, primul din Ţara Românească, iar între anii 1735 şi 1752, Grigorie Ghica al II-lea construieşte Spitalul „Sfântul Pantelimon”, pe lângă mănăstirea cu hramul sfântului. La Iaşi, în 1757, domnitorul Constantin Cehan Racoviţă a întemeiat Spitalul „Sfântul Spiridon”, cel mai mare spital din Moldova, pe lângă mănăstirea omonimă.

Toate aceste mărturii istorice constituie un îndemn întru continuarea tradiţiei Bisericii de a fi sprijin şi mângâiere pentru cei bolnavi.

Aspecte canonice

Problema bolii şi a prezenţei bolnavilor în comunităţile de creştini face şi obiectul unor canoane bisericeşti care reglementează atitudinea şi implicarea Bisericii faţă de persoanele aflate în suferinţă.

Canonul 13 al Sinodului I Ecumenic aminteşte de împărtăşirea celor muribunzi, o veche practică a Bisericii. Acest lucru îl surprinde şi Canonul 9 al Sfântului Nichifor Mărturisitorul, care îngăduie împărtăşirea celor aflaţi în primejdie de moarte, chiar şi după ce au gustat mâncare.

O altă realitate surprinsă în textul canoanelor priveşte administrarea Sfintei Taine a Botezului persoanelor bolnave sau aflate în primejdie de moarte. Astfel, Canonul 12 al Sinodului local din Neocezareea aminteşte de botezul celor aflaţi în boală. Este vorba de „botezul în caz de necesitate”. Aceeaşi stare este întâlnită şi în cuprinsul Canonului 47 al Sinodului din Laodiceea. Canonul 45 al Sinodului din Cartagina aminteşte de prezenţa unor naşi, în cazurile în care bolnavii nu-şi pot mărturisi credinţa şi convingerea personală. Despre botezul celor aflaţi pe patul de moarte amintesc şi canoanele 26 şi 38 ale Sfântului Nichifor Mărturisitorul. Primul canon face referire la botezul şi călugăria pe patul de moarte, iar al doilea permite botezarea pruncului chiar după trei sau cinci zile de la naştere, dacă acesta se află în primejdie de moarte. Ulterior, primitorii Botezului sunt chiar împărtăşiţi cu Trupul şi Sângele Domnului.

Alături de administrarea Sfintelor Taine a Botezului, respectiv Euharistiei, prescripţiile canonice vizează şi o serie de măsuri speciale faţă de persoanele aflate în suferinţă. Amintim Canonul 10 al Sfântului Timotei al Alexandriei, care precizează faptul că cei bolnavi pot fi dezlegaţi de practica postirii (în canon se aminteşte de Postul Păresimilor).

Canoanele amintite ilustrează faptul că Biserica este, şi din acest punct de vedere, alături de credincioşii săi aflaţi în suferinţă şi în boală. Potrivit Sfintelor Canoane, grija faţă de bolnav ar trebui să se manifeste mai întâi prin cercetare, apoi prin aducere la Hristos (Botez, acolo unde este cazul), unire cu Hristos (prin Sfânta Euharistie), prin încurajarea şi menajarea (alimentară) a bolnavului.

Aspecte sacramental-liturgice

Bolnavii sunt mereu în atenţia Bisericii prin cererile care se fac la fiecare slujbă, prin săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, prin Taina Spovedaniei, care, vindecând sufletul, aduce după sine şi vindecarea trupului.

Taina Sfântului Maslu este una dintre cele mai solicitate şi frecventate slujbe săvârşite în Biserică. Din epoca apostolică şi până în zilele noastre Maslul a fost mereu săvârşit, mărturie a faptului că îngrijirea bolnavilor a fost şi a rămas o îndeletnicire prioritară a Bisericii. În această Sfântă Taină se actualizează, prin Duhul Sfânt, lucrarea vindecătoare a lui Hristos în Biserica Sa. Taina Sfântului Maslu încearcă să adune comunitatea în jurul persoanei bolnave, astfel încât aceasta din urmă să poată fi reintegrată atât trupeşte, cât şi duhovniceşte. Acest fapt face trimitere încă o dată la caracterul comunional al vindecării, cu referire şi la necesitatea numărului multiplu de preoţi care trebuie să fie prezenţi la săvârşirea Tainei.

De amintit aici şi faptul că Biserica a rânduit păstrarea Sfintelor Taine pentru cei bolnavi întreg anul bisericesc, cu ritualul scoaterii Sfântului Agneţ pentru cei bolnavi, în Joia cea Mare, şi cu rânduiala uscării Sfintelor Taine, Marţi, în Săptămâna Luminată. Sfânta Împărtăşanie astfel pregătită de către preot este permanent prezentă în biserică, pe Sfânta Masă, în Sfântul Chivot, de unde va fi luată pentru împărtăşirea grabnică a bolnavilor, a celor muribunzi.

Biserica, prin slujitorii ei, a fost şi este mereu în ajutorul celor bolnavi, prin rugăciunile ei care răsună neîncetat şi care, de fapt, nu sunt altceva decât acel medicament râvnit de toţi, medicament care ne linişteşte şi cu ajutorul căruia ajungem să dobândim biruinţă asupra bolilor.

Alte aspecte

Odată ce Biserica a recâştigat libertatea de organizare şi slujire misionară în societatea românească, roadele implicării ei şi în activitatea specifică de care ne ocupăm nu au întârziat să apară. În 430 din cele peste 700 de unităţi de caritate ale Bisericii există centre medicale, în care slujesc medici care nu pun în opoziţie ştiinţa şi spiritualitatea, nici tratamentul medical şi rugăciunea personală sau comună. Dintre aceste aşezăminte, 39 sunt policlinici, iar 27 sunt centre de diagnostic şi tratament pentru persoanele cu nevoi speciale, toate deservind anual, în mod gratuit, peste un milion de persoane. Amintim Spitalul „Providenţa” din Iaşi, cu peste 120 de medici, Centrul Multifuncţional „Vovidenia” şi Centrul de Asistenţă Socială şi Îngrijire la Domiciliu „Sfântul Mina”, ambele sub egida Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă”. De asemenea, în apropierea noii Catedrale patriarhale este prevăzută construirea unui centru de diagnostic şi tratament, atât pentru pelerinii bolnavi care vin la Bucureşti, cât şi pentru credincioşii din Capitală.

Prin programele lor, centrele medicale ortodoxe oferă o ambianţă esenţial liturgică şi sacramentală, în care pacientul împreună cu medicul şi preotul caută vindecarea prin mila iertătoare a lui Dumnezeu.

Se discută azi despre reînnoirea diaconiei ca vocaţie, a diaconiei filantropice; despre proiecte la nivel parohial, prin care membrii aleşi ai comunităţii să fie pregătiţi pentru munca de asistenţă şi îngrijire. Toate acestea presupun şi programe educaţionale adresate clericilor. Preoţii trebuie să înveţe să le vorbească pacienţilor nu despre boală sau moarte, ci despre ceea ce înseamnă să trăieşti , după voia lui Dumnezeu, un Dumnezeu care „vede în taină, cunoaşte amărăciunea, numără lacrimile şi nu uită nimic”.

Alcatuita de pr.lect.univ.dr.Marius NECHITA

Director Seminarul Teologic Ortodox Sf.Iosif Marturisitorul

Baia Mare

B i b l i o g r a f i e

Avdeev, Dmitri, De vorbă cu un psihiatru ortodox, Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2006;

Avdeev, Dmitri, Când sufletul este bolnav. Un psihiatru ortodox despre bolile psihice, alcoolism, narcomanie, fumat, Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2005;

Breck, John, Darul sacru al vieţii. Tratat de bioetică, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2003;

Clément, Olivier, Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului, Editura Christiana, Bucureşti, 1996;

Engelhardt, H. Tristram jr, Fundamentele bioeticii creştine. Perspectiva ortodoxă, Editura Deisis, Sibiu, 2005;

Himcinschi, Mihai, Biserica în societate. Aspecte misionare ale Bisericii în societatea actuală, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006;

Larchet, Jean-Claude, Terapeutica bolilor spirituale, Editura Sophia, Bucureşti, 2006;

Larchet, Jean-Claude, Tradiţia ortodoxă despre viaţa de după moarte, Editura Sophia, Bucureşti, 2006;

Nellas, Panayotis, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxă, Editura Deisis, Sibiu, 2002;

Pasquato, Ottorino, Credincioşii laici în gândirea Sfântului Ioan Crisostomul. Între Biserică, familie şi cetate, Editura Sapientia, Iaşi, 2007;

Popescu, Dumitru, Hristos, Biserică, societate, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998;

Schmemann, Alexander, Biserică, lume, misiune, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006;

Špidlík, Tomáš; Rupnik, Marko, Ivan, Teologia pastorală. Pornind de la frumuseţe, Editura Galaxia Gutenberg, 2007;

Thunberg, Lars, Antropologia teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Microcosmos şi mediator, Editura Sophia, Bucureşti, 2005;

Thunberg, Lars, Omul şi cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999;

Yannoulatos, Anastasios, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane, Editura Bizantină, Bucureşti, 2003.

Retele sociale: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856